Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov att det krävs en vuxen hemma på heltid.

Frågan om ett förhöjt arvode kan bli aktuellt när nämnden bedömer att barnet har så stora omsorgsbehov att familjehemsföräldrarna som förvärvsarbetar behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet på hel eller deltid. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan kan bli aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar, svåra sjukdomstillstånd eller en omfattande funktionsnedsättning.

Det förhöjda arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.