Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2020-01-28, har följande policy upprättats och ersatt tidigare policy för Kraft Familjehem i Sverige AB.

Kraft Familjehem i Sverige AB värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Kraft Familjehem i Sverige AB behandlar dina personuppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. Kraft Familjehem i Sverige AB vidtar därför organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, så som vår IT-Policy och våra rutiner för behandling av personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Kraft Familjehem i Sverige AB med organisationsnummer 556988–1062 och adress Lundagatan 9, 171 63 Solna ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Kraft Familjehem i Sverige AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

När du besöker vår hemsida och anmäler dig till en av våra tjänster, kommer du att direkt eller indirekt tillhandahålla oss uppgifter om dig själv.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför samlar vi in uppgifter om dig?

Kraft Familjehem i Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in och behandla dina personuppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att ingå och fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Ändamål Uppgifter   Lagring grund
För att bekräfta din identitet och verifiera dina uppgifter
 • För och efternamn
 • Personnummer
 • Kontakt uppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress)
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att kunna förmedla placeringar och tjänster till dig.
 • För och efternamn
 • Kontakt uppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress)
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att kunna ge dig den service och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster
 • För och efternamn
 • Kontakt uppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress)
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, IVO Regelverk och Socialtjänstlag (2001:453)
 • För och efternamn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress)
Följa tillämplig lagstiftning. Uppfylla krav från Socialtjänsten.
För utskick av erbjudanden och marknadsföring
 • För och efternamn
 • E-postadress
Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den rättsliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig en placering. Det kan också handla om att vi vill följa upp hur det har gått med placeringen eller en utredning.

Varför behöver vi ditt personnummer?

I de fall vi behöver ditt personnummer är det för att kunna säkerställa din identitet vid till exempel ingående av avtal. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Nedan är exempel på mottagare som vi kan lämna ut dina uppgifter till:

 

 • Socialtjänsten.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi har i vår behandling stöd av olika leverantörer vilka har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med Kraft Familjehem i Sverige AB. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Kraft Familjehem i Sverige AB och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. Vi överför bara dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig under den tid som avtalet med dig gäller och under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden och under vissa förutsättningar kan det även vara längre än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut från tex. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter, vilka beskrivs nedan. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

 • Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Om uppgifterna är sparade på grund av en lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

 • Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Rätt att göra invändningar

 • Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Begränsning av behandling

 • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

 • Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning av den kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar dig ingenting att utöva dina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du kontaktar oss på info@kraftfamiljehem.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är Kraft Familjehem i Sverige AB (org. nr. 556988-1062)

Besöksadress: Lundagatan 9, 171 63 Solna
Tel: 010-2070774